Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają: 

 1. Förk it –Förk it Productions spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 59/20, 01-755 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000728609, posiadająca NIP 5252747830 i numer REGON 380014157, adres e-mail: hello@usefork.it;
 2. Serwis– serwis internetowy stanowiący własność Förk it, znajdujący się pod adresem: planner.usefork.it, którego celem jest udostępnianie informacji o przepisach kulinarnych i dietach, Serwis dostępny jest również poprzez strony podmiotów partnerskich;
 3. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu, dostępny na stronie: www.planner.usefork.it/regulamin lub po przejściu do zakładki: „Regulamin”, znajdującej się na dole strony głównej Serwisu;
 4. Użytkownik– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła lub może zgodnie z Regulaminem zawrzeć Umowę z Förk it;
 5. Usługa– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Förk it, polegająca na zapewnieniu dostępu do funkcjonalności Serwisu, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik;
 6. Formularz– formularz elektroniczny, otrzymany przez Użytkownika, którego wypełnienie inicjuje procedurę zakładania Konta i zawarcia Umowy z Förk it;
 7. Konto– indywidualne konto Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z funkcjonalności Serwisu, do którego Użytkownik ma dostęp za pomocą indywidualnego loginu oraz hasła;
 8. Umowa– umowa o świadczenie Usługi, na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta, w momencie aktywacji Konta, pomiędzy Förk it a Użytkownikiem. Umowa zawierana jest w języku polskim lub angielskim, przy czym w razie jakichkolwiek wątpliwości przeważająca jest treść Umowy w języku polskim;
 9. Newsletter– elektroniczna forma biuletynu informacyjnego zawierająca informację na temat aktywności Förk it, wydarzeń związanych z Förk it lub tematyką, którą zajmuje się Förk it, wysyłana za pomocą poczty elektronicznej Użytkownikom po wyrażeniu zgody na otrzymywanie takiej informacji;
 10. Dane– dane Użytkownika, w tym dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy;
 11. Ustawao świadczeniu usług drogą elektroniczną– ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.);
 12. Kodeks cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.);

 

 1. Postanowienia ogólne i rejestracja
 1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu.
 2. Wszystkie osoby korzystające z Serwisu mogą w każdym czasie uzyskać dostęp do Regulaminu poprzez przejście do zakładki: „Regulamin” widocznej na dole strony głównej Serwisu – planner.usefork.it.Regulamin może również zostać pobrany oraz wydrukowany.
 3. Regulamin stanowi regulamin, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Förk it świadczy za pośrednictwem Serwisu dla zarejestrowanych Użytkowników, w oparciu o Regulamin, Usługę korzystania z Konta posiadającego następujące funkcjonalności:
  1. uzyskiwanie informacji o przepisach kulinarnych;
  2. uzyskiwanie informacji o dietach;
  3. tworzenie list zakupowych;
  4. korzystanie z przekierowań do sklepów internetowych oferujących produkty wymienione w danym przepisie kulinarnym lub opisie diety.
 5. Osoby niezarejestrowane mogą korzystać wyłącznie z informacyjnych funkcjonalności Serwisu.
 6. Förk it kontaktuje się z Użytkownikami za pośrednictwem Serwisu, poczty elektronicznej, lub przy wykorzystaniu Newslettera. 
 7. Założenie Konta dokonane jest z chwilą, gdy Użytkownik wypełni i prześle Formularz oraz po potwierdzeniu prawidłowości podanych przez siebie danych w Formularzu, dokona potwierdzenia za pomocą aktywowania linku przesłanego na adres mailowy podany przez Użytkownika.
 8. Skuteczneprzesłanie Formularzawymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i akceptacji jego treści za pomocą umieszczonych w Formularzu pól wyboru (tzw. „checkboxów”).
 9. Aktywacja Konta przez Użytkownika jest tożsama z zawarciem z Förk it Umowy o świadczenie Usługi.
 10. Umowa pomiędzy Użytkownikiem a Förk it zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
 11. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i nie wymaga uiszczania jakichkolwiek opłat.
 12. Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla założenia Konta w Serwisie.
 13. Użytkownik ma prawo wglądu do podanych Danych, w tym danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia w zakresie w jakim pozwalają na to obowiązujące przepisy, przy czym usunięcie danych osobowych może skutkować usunięciem Konta Użytkownika w Serwisie.
 14. Förk it zastrzega sobie prawo do odmowy założenia Konta w Serwisie dla Użytkownika, który takie Konto już posiada jak również do usunięcia Konta Użytkownika, który czyni z niego użytek sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa lub naraża Förk it na szkodę bądź nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej Umowy lub Regulaminu.
 15. Po ustaniu bytu prawnego Umowy, Konto Użytkownika jest usuwane.
 16. Dane kontaktowe, pod którymi Użytkownicy mogą szybko i efektywnie kontaktować się z Förk it to adres poczty elektronicznej: hello@usefork.it

 

 1. Korzystanie z Serwisu

 

 1. Dla korzystania z Usługi niezbędne jest połączenie urządzenia Użytkownika z Internetem. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych przez Użytkownika z operatorem telekomunikacyjnym.
 1. Förk it może dostarczać Użytkownikowi aktualizacje, uaktualnienia lub dodatkowe usługi związane z Serwisem. Niektóre aktualizacje, uaktualnienia lub usługi mogą spowodować zmianę bieżących ustawień, utratę danych lub zawartości, a także niemożność korzystania z określonych funkcji Serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu do Serwisu przed dostępem osób nieuprawnionych. Skutki nieprawidłowego zabezpieczenia danych obciążają Użytkownika.
 3. Użytkownik nie może udostępniać swojego Konta w Serwisie osobom trzecim.

 

 1. Warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną
 1. Dla prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym Förk it, system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. zapewniać dostęp do sieci Internet;
  2. posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta;
  3. przeglądarka internetowa musi mieć uruchomioną obsługę Java Script i Cookies;
 2. Zakazane jest, w ramach korzystania z Serwisu dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub prawa autorskie osób trzecich lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie (netykieta). W szczególności zakazane jest:
  1. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownej podstawy;
  2. propagowanie ustrojów totalitarnych, symboli z nimi związanych, nawoływanie do nienawiści lub popełnienia przestępstwa;
  3. zamieszczanie treści wulgarnych, lub zawierających wulgaryzmy, lub treści powszechnie uznanych za obraźliwe;
  4. zamieszczanie i posługiwanie się danymi osobowymi innych osób oraz ich wizerunkami bez stosownego upoważnienia;
  5. dostarczanie szkodliwego oprogramowania;
  6. zamieszczanie treści propagujących używanie narkotyków, substancji psychoaktywnych, propagujących nadużywanie alkoholu lub uprawianie hazardu, a także jakichkolwiek innych zachowań, których propagowanie jest zabronione;
  7. działanie o charakterze spamerskim, a także mające znamiona czynu nieuczciwej konkurencji lub nieuczciwej praktyki rynkowej;
  8. zamieszczanie treści podważających dobre imię lub renomę Förk it lub osób trzecich;
  9. zamieszczanie treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich;
  10. zamieszczanie odnośników do stron i plików zawierających treści wskazane w pkt. 4.2.
 3. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Serwisu jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim, jak również posiadanie przez Użytkownika więcej niż jednego Konta.
 4. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Förk it niniejszym informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające z Internetu zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.
 5. Förk it wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca z Serwisu pliki „Cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być one jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane przez siebie w Serwisie. W przypadku umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści zabronionych prawem lub Regulaminem, Förk it upoważniony jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Serwis działa w trybie on-line, tj. kiedy w urządzeniu Użytkownika jest włączony dostęp do Internetu. Z niektórych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, można korzystać także w trybie off-line. Förk it nie gwarantuje jednak aktualności i poprawności działania tych funkcjonalności podczas ich działania w trybie off-line.
 8. Förk it zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych usług regulaminów odrębnych od niniejszego.

 

 1. Odpowiedzialność
 1. Förk it nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Użytkownika, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Förk it nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej. Förk it zastrzega sobie prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Serwisu.

 

 1. Förk it nie ponosi odpowiedzialności również za:
  1. podjęte przez Użytkownika działania lub też skutki zaniechań w związku z uzyskanymi za pośrednictwem Serwisu informacjami, w tym w szczególności skutki zastosowania przez Użytkownika zamieszczonych w Serwisie diet i przepisów kulinarnych;
  2. działania i zaniechania podmiotów trzecich, z których usług skorzystał Użytkownik lub, których produkty nabył Użytkownik, poprzez skorzystanie z przekierowania zamieszczonego w Serwisie, w tym w szczególności za niewykonanie, nieterminowe wykonanie lub wadliwe wykonanie umowy sprzedaży produktów podmiotów trzecich;
  3. produkty nabyte w wyniku skorzystania z przekierowania do sklepów internetowych oferujących produkty wymienione w Serwisie w danym przepisie kulinarnym lub opisie diety;
  4. używanie przez Użytkownika w Serwisie danych osobowych osób trzecich;
  5. dane, informacje oraz materiały (w tym w szczególności wpisy, zdjęcia czy filmy zawierające wizerunek bądź dane osobowe Użytkownika lub osób trzecich) udostępniane przez Użytkownika za pomocą Serwisu;
  6. przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane czynnikami zewnętrznymi jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi;
  7. niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług przez operatorów telekomunikacyjnych, z którymi Użytkownik zawarł odpowiednie umowy;
  8. szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem lub niezgodnym z prawem wykorzystywaniem Serwisu;
  9. niedziałanie lub nienależyte działanie Serwisu na urządzeniu Użytkownika niespełniającym wymagań technicznych;
  10. przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych (systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Förk it;
  11. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały, a w szczególności o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Förk it, w tym dotyczące produktów oraz usług podmiotów trzecich;
  12. wszelkie skutki wynikające z przejęcia danych dostępu Użytkownika do Serwisu (e-mail, hasło) przez osobę trzecią, jeżeli przejęcie to nastąpiło z przyczyn niezależnych od Förk it;
  13. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, serwisów informatycznych lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Förk it; 
  14. brak możliwości świadczenia Usług z przyczyn technicznych zaistniałych po stronie zewnętrznych dostawców serwisów, z których Förk it korzysta przy realizacji Usług.
 2. Förk itnie ponosi odpowiedzialności za zawartość i treści stron www, które nie są administrowane przez Förk it, a do których odnośniki zostały zamieszczone w Serwisie albo na których znajdują się odnośniki do Serwisu.
 3. Informacje zawarte w Serwisie nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego
 1. Użytkownicy mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z funkcji Serwisu na adres mailowy Förk it: admin@usefork.it
 2. Reklamacja powinna zawierać: 
  1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących Konto Użytkownika, w tym adresu mailowego (nie należy przesyłać hasła);
  2. oznaczenie funkcjonalności, której dotyczy reklamacja i wyczerpujące wskazanie na czym polega nieprawidłowość.
  3. W przypadku braku wymaganych informacji, Förk it może wezwać reklamującego do ich uzupełnienia. 
  4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Förk it może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
  5. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od otrzymania przez Förk it reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Förk it niezwłocznie poinformuje reklamującego pocztą elektroniczną lub innym tożsamym kanałem. Förk it dołoży starań, by reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
  6. W wypadku nieuwzględnienia reklamacji, Użytkownik posiada możliwość skorzystania z drogi sądowej w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia ewentualnych roszczeń, w tym:
  7. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;
  8. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu;
  9. skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  10. Dokładne informacje na temat możliwości zastosowania procedur pozasądowych opisanych w pkt 6.6. powyżej mogą być dostępne m.in. w siedzibach właściwych organów (miejskich i powiatowych rzeczników praw konsumenta, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej) oraz na ich stronach internetowych, a także na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
  11. Förk it informuje również o istnieniu platformy ODR (rozwiązywania sporów online), funkcjonalnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
  12. Förk it nie oferuje żadnych usług posprzedażowych.

 

 1. Rozwiązanie Umowy
  1. ZarównoFörk it jak i Użytkownik mogą rozwiązać Umowę na warunkach wskazanych poniżej.
  2. Förk it może wypowiedzieć Umowę z Użytkownikiem poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika podany w Formularzu oświadczenia o rozwiązaniu Umowy z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia.
  3. Użytkownik wypowiada Umowę poprzez samodzielne usunięcie Konta w Serwisie za pomocą opcji dostępnej w ustawieniach Konta Użytkownika lub przez pisemne zgłoszenie Förk it żądania usunięcia Konta (na adres wskazany w pkt. 1.1. Regulaminu). W tym ostatnim wypadku rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni liczonych od dnia doręczenia Förk it wyżej wskazanego żądania.
  4. Förk it może zawiesić, w całości bądź w części, świadczenie Usług na rzecz Użytkownika albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik:
   1. naruszył postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa;
   2. podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania Umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej prawidłowe wykonywanie przez Förk it;
   3. utrudniał lubuniemożliwiał realizację Usługi przez Förk it.

 

 1. Newsletter
 1. W ramachkorzystania z Serwisu Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Förk itdrogą elektroniczną informacji handlowej i marketingowej w postaci Newslettera.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi Newslettera, następuje poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego wysłanego na podany adres e-mail.
 3. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie postanowień Regulaminu poprzez kliknięcie odpowiedniego pola wyboru (tzw. checkboxa).
 4. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego znajdującego się w każdym e-mailu zawierającym Newsletter.
 5. Förk it ma prawo do przesyłania Użytkownikowi Newslettera w terminach określonych według własnego uznania.
 6. Udostępniając formularz zapisu do Newslettera Förk it określa Dane Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia usługi Newslettera. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak odmowa podania Danych może skutkować niemożnością świadczenia usługi Newslettera.
 7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego Dane, w szczególności adres mailowy są zgodne, prawidłowe, kompletne oraz należą do niego.
 8. Usługa Newslettera jest bezpłatna.

 

 1. Ochrona danych osobowych
  1. UdostępniającFormularz Förk itokreśla dane osobowe Użytkownika, których podanie jest niezbędne w celu świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych osobowych może skutkować jednak niemożnością prawidłowego świadczenia Usług.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkowników przez Förk it znajdują się w oddzielnej Polityce Prywatności udostępnianej przez Förk it.

 

 1. Nota prawna

Zawartość i struktura Serwisu chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie tekstów (również Regulaminu), jak również ich fragmentów oraz zdjęć, grafik, rysunków i filmów, w przypadkach innych niż wyraźnie dopuszczonych przez ustawę, bez zgody Förk it jest zabronione.

 

 1. Obowiązywanie i zmiana Regulaminu
  1. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z Regulaminu stosuje się prawo polskie, chyba że inne prawo jest właściwe na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  2. Förk it zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
  3. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie w Serwisie.
  4. Förk it nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa Förk it zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
  5. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Użytkownika, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Użytkownik nie wypowie Umowy w sposób wskazany w Regulaminie.
  6. Powołane w Regulaminie bez bliższego oznaczenia numery punktów (pkt) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne Regulaminu.
  7. Regulamin wchodzi w życie w dniu 2019 roku